Η εβδομάδα 27/5-2/6/2016 σε φωτογραφίες

kalokairi-kairos-570

Το καλοκαίρι έφτασε νωρίτερα φέτος στη χώρα και τόσο οι Έλληνες όσο και οι τουρίστες απολαμβάνουν τον ήλιο και τον καλό καιρό.

anaptiksi-louketo-athens-ledra-dioxnoun-tous-pelates-670x400

Δυστυχώς δε μπορούμε να πούμε το ίδιο για τους εργαζόμενους του Athens Ledra, ενός από τα γνωστότερα ξενοδοχεία της Αθήνα, το οποίο δυστυχώς έκλεισε. Οι άνθρωποι που διέμεναν εκεί έπρεπε να αλλάξουν ξενοδοχείο, ενώ οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν τον κυκεώνα της ανεργίας.

1464865457e3d607d735de6571fcfd638759297f90

Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία, οι Γερμανική Βουλή ψήφισε ότι η μαζική σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς Τούρκους κατά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί «γενοκτονία» και ότι η Γερμανία ως σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι και αυτή συνυπεύθυνος.

57502d85c46188da408b45a3

Η ψήφιση της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων έχει εξοργίσει την Τουρκία, οδηγώντας στην ανάκληση του Τούρκου πρέσβη στη Γερμανία. Η Ελλάδα και η ΕΕ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η συμφωνία Τουρκίας – ΕΕ σχετικά με το προσφυγικό πιθανώς βρίσκεται σε κίνδυνο.

ÃÁËËÉÁ-Óôï ðåñéèþñéï ôçò Ðáãêüóìéáò Óõíüäïõ ãéá ôï Êëßìá ï Ðñùèõðïõñãüò, ÁëÝîçò Ôóßðñáò, óõíáíôÞèçêå ìå ôïí ÃÜëëï ïìüëïãü ôïõ, ê. ÌáíïõÝë Âáëò êáé ôïõ åîÝöñáóå ôçí áìÝñéóôç áëëçëåããýç ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ãéá ôï ðñüóöáôï ôñïìïêñáôéêü ÷ôýðçìá óôï Ðáñßóé. ÊáôÜ ôç óõíïìéëßá ôïõò ïé äýï ðñùèõðïõñãïß óõìöþíçóáí üôé ç åðéôõ÷ßá ôïõ ôáîéäéïý ôïõ ÐñïÝäñïõ ÏëÜíô óôçí ÁèÞíá, äçìéïõñãåß èåôéêü Ýäáöïò êáé ãéá ìéá åðßóêåøç ôïõ ÌáíïõÝë Âáëò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôùí ó÷Ýóåùí ôùí äýï ÷ùñþí êáé ôç äéåýñõíóç ôçò ïéêïíïìéêÞò óõíåñãáóßáò, éäéáßôåñá óôïí ôïìÝá ôùí åðåíäýóåùí. ÓõæÞôçóáí, åðßóçò, ôï Ðñïóöõãéêü, ôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò óå ó÷Ýóç ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ÐñïãñÜììáôïò, êáèþò êáé ôçí ðñïïðôéêÞ ôçò áëëáãÞò óôçí Åõñþðç.

Επισκέψεων συνέχεια και αυτήν την εβδομάδα, με τον Γάλλο πρωθυπουργό M.Valls και τον υπουργό οικονομικών M.Sapin να επισκέπτονται τη χώρα, ώστε να παρέχουν στήριξη για την αντιμετώπιση τόσο της οικονομικής όσο και της προσφυγικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.