Οι Έλληνες πιστεύουν πως η συγχώνευση μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων επιχειρηματικών μονάδων, είναι πιθανή και θετική εξέλιξη