Πως συγκρίνονται οι αναμονές απο το debate με την αποτίμησή του;