The week 27/5-2/6/2016 in pictures

kalokairi-kairos-570

Summer has arrived in Greece, a bit earlier this year. Greek people, as well as tourists are enjoying the sun and the good weather.

anaptiksi-louketo-athens-ledra-dioxnoun-tous-pelates-670x400

Unfortunately the same cannot be said for the workers of Athens Ledra, one of the most famous hotels in Athens which has unfortunately been closed. The people staying there had to change hotels, while the employees are now facing unemployment.

1464865457e3d607d735de6571fcfd638759297f90

Meanwhile in Germany, Bundestag has voted a declaration that the mass killing of Armenians by Ottoman Turks during World War One was “genocide” and that Germany was also responsible being an ally of the Ottoman Empire.

57502d85c46188da408b45a3

The approval of the declaration of the “Armenian genocide” has quite angered Turkey leading to the recall of the turkish ambassador in Germany. Greece and the EU are keeping a close watch on developments over the days ahead, since the agreement between Turkey -EU concerning the refugee flows could be in peril.

ÃÁËËÉÁ-Óôï ðåñéèþñéï ôçò Ðáãêüóìéáò Óõíüäïõ ãéá ôï Êëßìá ï Ðñùèõðïõñãüò, ÁëÝîçò Ôóßðñáò, óõíáíôÞèçêå ìå ôïí ÃÜëëï ïìüëïãü ôïõ, ê. ÌáíïõÝë Âáëò êáé ôïõ åîÝöñáóå ôçí áìÝñéóôç áëëçëåããýç ôïõ åëëçíéêïý ëáïý ãéá ôï ðñüóöáôï ôñïìïêñáôéêü ÷ôýðçìá óôï Ðáñßóé. ÊáôÜ ôç óõíïìéëßá ôïõò ïé äýï ðñùèõðïõñãïß óõìöþíçóáí üôé ç åðéôõ÷ßá ôïõ ôáîéäéïý ôïõ ÐñïÝäñïõ ÏëÜíô óôçí ÁèÞíá, äçìéïõñãåß èåôéêü Ýäáöïò êáé ãéá ìéá åðßóêåøç ôïõ ÌáíïõÝë Âáëò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí ðåñáéôÝñù åíßó÷õóç ôùí ó÷Ýóåùí ôùí äýï ÷ùñþí êáé ôç äéåýñõíóç ôçò ïéêïíïìéêÞò óõíåñãáóßáò, éäéáßôåñá óôïí ôïìÝá ôùí åðåíäýóåùí. ÓõæÞôçóáí, åðßóçò, ôï Ðñïóöõãéêü, ôéò ðñïóðÜèåéåò ôçò åëëçíéêÞò êõâÝñíçóçò óå ó÷Ýóç ìå ôçí åöáñìïãÞ ôïõ ÐñïãñÜììáôïò, êáèþò êáé ôçí ðñïïðôéêÞ ôçò áëëáãÞò óôçí Åõñþðç.

And our week was concluded with the visit of the French PM, M.Valls and the Minister of Finance M.Sapin to Greece. The purpose of the visit is to provide support to the greek government in addressing both the economic and the refugee crisis.